Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op elk gebruik van de website CharismaGids.nl en de dienst CharismaGids.nl dat via jouw Account wordt gemaakt.


Artikel 1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Website: Het platform van CharismaGids.nl dat via de website CharismaGids.nl en onderliggende pagina‘s bereikbaar is;

Account: De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst

Gebruiker: De natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt voor het gebruik van de Dienst, in deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als ‘je’ of ‘jij’;

Content: Alle Content die via de Website aan jou ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de cursussen, video’s, teksten en de lay-out en look-and-feel van de Dienst;

Inloggegevens: De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot het Account;

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;

CharismaGids.nl: CharismaGids.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Vondelstraat 7, 2513EN Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27137275;

Dienst: De dienst die CharismaGids.nl aan de Gebruiker verleent, zoals nader omschreven in art. 4 en op de Website;


Artikel 2.    Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat je van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via de Website en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en CharismaGids.nl.

CharismaGids.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder jouw aandacht gebracht. Indien je de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het je niet langer toegestaan om de Website te gebruiken en dien je je Account te beëindigen.

Toepasselijkheid van voorwaarden van Gebruiker wordt door CharismaGids.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Toegang tot de Dienst

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. CharismaGids.nl kan naar eigen inzicht bepalen of aan jou al dan niet een Account zal worden verstrekt.

Je staat er jegens CharismaGids.nl voor in dat de Content die je bij het aanmaken van je Account verstrekt compleet en juist is en dat je 16 jaar of ouder bent. Indien je jonger bent dan 16 jaar, sta je ervoor in dat je toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een Account. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van iemand anders.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je Inloggegevens. Je mag je Inloggegevens niet aan derden verstrekken. CharismaGids.nl mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw Inloggegevens. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet je dat aan CharismaGids.nl laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het periodiek veranderen van je Inloggegevens.

CharismaGids.nl behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.


Artikel 4.    Het gebruik van de Dienst

De Dienst bestaat eruit dat je toegang krijgt tot de Website, waarop je cursussen kan volgen met de daarop beschikbaar gestelde Content en je inzicht krijgt in je vorderingen via de beschikbaar gestelde overzichten en rapportages.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van je Account, verleent CharismaGids.nl aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor jouw eigen persoonlijke doeleinden.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen je activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en je communicatie met andere Gebruikers via de Dienst niet:

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

 2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter bevinding van CharismaGids.nl;

 3. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;

 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

 5. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij CharismaGids.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

 6. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring of enige geldende wet- en/of regelgeving;   

 7. inbreuk maken op de rechten van CharismaGids.nl en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

 8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;

 9. de belangen en goede naam van CharismaGids.nl kunnen schaden.


Artikel 5.    Beschikbaarheid

CharismaGids.nl levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. CharismaGids.nl garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. CharismaGids.nl is tegenover jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

CharismaGids.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.


Artikel 6.    Betaling

De prijs voor het gebruik van de Dienst is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm. In sommige gevallen zal de prijs voor de Dienst betaald worden door je werkgever of (onderwijs)instelling. De abonnementsvormen en bijbehorende prijzen zijn vermeld op de Website. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of je daadwerkelijk gebruik hebt gemaakt van de Dienst.

Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat CharismaGids.nl gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien je niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de enige mogelijkheid het beëindigen van je Account tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaal je binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

Indien na het verstrijken van deze termijn door CharismaGids.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben je direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim ben je over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien je na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan CharismaGids.nl de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door CharismaGids.nl gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van jou. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 25,-.

In geval van niet-tijdige betaling door jou of je werkgever of (onderwijs)instelling is CharismaGids.nl gerechtigd je Account met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel de toegang tot het Account op te schorten of te beperken tot het moment waarop aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

Klachten met betrekking tot facturen en/of de dienstverlening schorten je betalingsverplichtingen niet op.


Artikel 7.    IE-rechten

De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij CharismaGids.nl en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan jou over te dragen.

Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag je zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CharismaGids.nl niet:

  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;

  2. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;

  3. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;

  4. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.


Artikel 8.    Garanties en vrijwaringen

Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). CharismaGids.nl geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. CharismaGids.nl is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

In het bijzonder garandeert CharismaGids.nl niet dat het gebruik van de Dienst bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in studieresultaten.

Je bent jegens CharismaGids.nl aansprakelijk voor, en vrijwaart CharismaGids.nl volledig tegen, alle schade en kosten die CharismaGids.nl lijdt of maakt ten gevolge van (I) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden door jou, (II)  enig handelen van jou bij het gebruik van de Dienst, waaronder begrepen een inbreuk op IE-rechten of een schending van de privacy van derden of (III)  van een onrechtmatige daad. Alle door CharismaGids.nl gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.


Artikel 9.    Kennisgeving onrechtmatige materiaal

CharismaGids.nl zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door bezoekers van de Website onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een andere Gebruiker inbreuk pleegt op je rechten, kan je CharismaGids.nl daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail naar info@charismagids.nl. Deze kennisgeving dient:

 1. de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de Website;

 2. een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;

 3. contactgegevens te bevatten waar CharismaGids.nl contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

 4. een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de Content in de kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op IE-rechten – dat je de eigenaar bent van de betrokken IE-rechten;

 5. te zijn ondertekend door de eigenaar van de IE-rechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens die eigenaar;

 6. indien het gaat om een inbreuk op IE-rechten – een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

CharismaGids.nl behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon of onderneming die verantwoordelijk is voor het materiaal waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Indien uit de kennisgeving blijkt dat het materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door CharismaGids.nl worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

CharismaGids.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van het materiaal over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien het materiaal waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan CharismaGids.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal onrechtmatig is.

Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je CharismaGids.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van het materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die CharismaGids.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die CharismaGids.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

CharismaGids.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.


Artikel 10.    Aansprakelijkheid

CharismaGids.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel bepaald.

Indien CharismaGids.nl aansprakelijk is jegens jou voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan CharismaGids.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van CharismaGids.nl is voortgevloeid.

CharismaGids.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan CharismaGids.nl zich bedient.

De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van CharismaGids.nl zelf en/of haar leidinggevenden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CharismaGids.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CharismaGids.nl vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 11.Beëindiging

De overeenkomst tussen CharismaGids.nl en jou wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Je kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door CharismaGids te vragen je Account te verwijderen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

CharismaGids.nl kan na registratie en/of betaling direct worden gebruikt waardoor de diensten van CharismaGids.nl worden geleverd voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop Op Afstand is verstreken. CharismaGids.nl wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1 BW.

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die CharismaGids.nl ten dienste staan, is CharismaGids.nl te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om jouw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. je handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

 2. CharismaGids.nl van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, CharismaGids.nl of anderen kunnen toebrengen;

 3. CharismaGids.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Indien je gebruik maakt van een versie van de Dienst die specifiek is aangepast voor je werkgever of een (onderwijs)instelling, dan eindigt je Account automatisch op het moment dat de overeenkomst tussen CharismaGids.nl en de werkgever of (onderwijs)instelling eindigt. CharismaGids.nl zal je daarover berichten en eventuele vooruitbetaalde opdrachten terugbetalen.

In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen CharismaGids.nl reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die CharismaGids.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat CharismaGids.nl ter uitvoering van de overeenkomst al naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct je recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. CharismaGids.nl verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, je Account. CharismaGids.nl is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan je te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 12.    Slotbepalingen

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. CharismaGids.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

CharismaGids.nl mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is je enige remedie om het gebruik van de Dienst te staken en je Account te beëindigen.

Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Dienst worden beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.